โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนฤมล  พิมมณี

(ครูอัตราจ้าง)

นางสาวจิตรา  สีเมฆนอก

(ครูอัตราจ้าง)