โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

 

 

 

 

 

 

 

 
เพลงมาร์ช ปากพลีวิทยาคาร

พวกเราชาวปากพลีวิทยาคาร สมัครสมานรวมพลังเข้มแข๊ง

เรียนดีกีฬาแข๊งแกร่ง ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนา

ทิวสนแลลิ่วปลิวไสว ดูสดใสชื่นใจชื่นตา

เกษตรกรรมทำเด่นเป็นสง่า เจิดจ้าพาให้งดงาม

เพราะมีผู้นำล้ำเลิศ ชุเชิดปากพลีศรีนาม

ครูดีศิษย์ดี ดีตาม น้ำใจฃามนามปากพลีวิทยาคาร

(สร้อย)

ยามเรียน เราเรียนไม่เว้น

ยามเล่น เราเล่นเป็นเวลา

มีน้ำใจ มีอภัย มีเมตตา รักสัจจากตัญญุตาคือพลัง ใจภักดิ์

รักชาติศาสน์กษัตริย์ พึงขจัด ชั่วร้าย มลายพัง

ดังคำพระ " มา อกริ ปา ปํ " พึงระวัง มุ่งสร้างความดี

(สร้อย)

คำร้อง ทำนอง : อาจาย์ ปรีชา พุโต

 


webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-3994
26