โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้ปฎิบัติ
2-3 ก.พ. 2562 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3

8 ก.พ. 2562 ส่งรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ครบ 60%,80%

ครูประจำวิชา

11 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ครบ 60%,80% งานวัดผลประเมินผล
11-15 ก.พ. 2562 เรียนซ่อมเสริมนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ 60%,80% ครประจำวิชา
18 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานวัดผลประเมินผล
18-22 ก.พ. 2562

จัดทำสำเนาข้อสอบ และส่งข้อสอบเพื่อใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

ครู
26,27,28 ก.พ. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครู นักเรียน
2-3 มี.ค. 2562 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6

6 มี.ค. 2562 วันสุดท้ายของการกรอกคะแนนในรอบ SGS คณะครู
7 มี.ค. 2562

-ทะเบียนประมวลผลการสอบทุกระดับชั้น

-คณูทุกกลุ่มสาระตรวจ ปพ. 5 โดยการแลกกันตรวจในกลุ่มสาระฯ

คณะครู
8 มี.ค. 2562

-พิธีอำลาสถาบันของนักเรียน ม.3 และ ม.6

-ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

 
11-15 มี.ค. 2562 สอบแก้ตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ. ครั้งที่ 1 ครูประจำวิชา
18-22 มี.ค. 2562 สอบซ่อมนักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ. ครั้งที่ 2 (ลงทะเบียนเข้าค่ายสำหรับนักเรียนที่ติดค้าง โดยนักเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองวิชาละ 20 บาท) ครู นักเรียน
15 มี.ค 2562

ส่งแบบสำรวจการจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2562

หัวหน้ากลุ่มสาระ
18-22 มี.ค. 2562

-จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

-จัดทำเอกสารการจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3,6

งานวัดผลประเมินผล

งานทะเบียน

23-27 มี.ค. 2562 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 คณะกรรมการ
26 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
29 มี.ค. 2562

-ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

-พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

(10.00 น. เข้าหอประชุมเข้าพิธีรับวุฒิบัตร)

-นักเรียน ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 รับ ปพ.6

(08.30 น. รับเอกสารกับครูที่ปรึกษา)

ครูทุกคน
31 มี.ค. 2562 ทดสอบประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
1 เม.ย 2562 วันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
1 เม.ย 2562

-ประกาศผลนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

-รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการ
10 พ.ค.2562 มอบตัวนักเรียนเก่า ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 คณะกรรมการ
7-10 พ.ค. 2562 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4 ครู,นักเรียน
15 พ.ค. 2562 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2562 ครู,นักเรียน


 

 

 

 

 

 

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426