โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนปากพลีวทิยาคาร

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนปากพลีมัธยมวิสามัญ ตั้งอยู่ที่วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) เปิดสอนตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๐๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ร่วมกับ โรงเรียนวิสามัญปากพลี (น.ย.๙) คือที่ว่าการอำเภอปากพลีในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ มีชื่อว่า "โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร"


webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426