มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

   
  นายธนภัทร ดวงประชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมปอง สุขพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวัลภา อุ่นเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ
   
นายธนู มีอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี ทุมมา
ครู คศ.1
 
     
     

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426