มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

งานแนะแนว

นางสาวเบญจวรรณ ลอยประโคน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว

 

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426