มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

ฝ่ายบริหาร

   
  นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
 
นายธนู มีอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายธีระศักดิ์ วิหคทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายเทวินทร์ หาญวีรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   
  นางโสภา จำปาโอ้ก
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
 

 

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426