โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก| วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Best Practice ของสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 2561 - 2563
SAR 2559
SAR 2560
SAR 2561
SAR 2562
SAR 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 

 webmaster : parkpleeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426