มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

**

วิสัยทัศน์  (Vision)
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บนพื้นฐาน การน้อมนำหลักปรัญชา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง สู่การปฏิบบัติ
พันธกิจ (Mission)
1. จัดระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน ของสถานศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
4. เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้ยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนวิถีความป็นไทยตามค่านิยมหลัก  12 ประการและดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
6.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

              

   
  

 

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426