มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

ชื่อโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ที่ตั้งเลขที่  101 หมู่ 4  ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  7   
โทรศัพท์    037-399283  
โทรสาร   037-399426
e-mail : parkpleeschool @ yahoo.com    
website : www.parkplee.com   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
เขตพื้นที่บริการ  7  ตำบล  51  หมู่บ้าน
ได้แก่ ตำบลนาหินลาด ตำบลหนองแสง  ตำบลโคกกรวด ตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์  ตำบลปากพลี
และ ตำบลท่าเรือ
...ประวัติโรงเรียนโดยย่อ...
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ชื่อเดิมว่าโรงเรียนปากพลีวิสามัญ
ใช้ศาลาการเปรียญวัดปทุมวงษาวาส(วัดบ้านใหม่) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
เป็นอาคารเรียน  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา
ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่  ณ  หมู่  4  ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก
มีเนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน  80 ตารางวา เมื่อ ปี พ.ศ. 2516 
ซึ่งเป็นที่ดิน ที่ได้รับการบริจาคร่วมกับโรงเรียนซื้อเพิ่มเติม 
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
ในรอบ 4 ปีการศึกษา ที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ  400 คน

 ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426