มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

กิจกรรมโรงเรียน  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางมณีรัตน์  ชูชีพ  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง สร้างสรรค์งานตัดต่อภาพยนตร์ด้วย Sony Vegas Pro 13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นางมณีรัตน์  ชูชีพ  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ
คู่มือการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo

นายธีระศักดิ์  วิหคมทอง  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีตะวันตกของครูผู้สอนดนตรีให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

นายธีระศักดิ์  วิหคมทอง  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศิลปะ สาระดนตรี รหัสวิชา ศ21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 

sar58 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองปากพลีการกุศล ครั้งที่ 23
ณ สนามเปตองโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก
สนับสนุนโดย : การกีฬาแห่งประเทศไทย (จังหวัดนครนายก) : การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426